PRAVILA ŠPORTNEGA DRUŠTVA KRMAR MARIBOR

V skladu z 9. in 20. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS št. 61/2006 ZDru-1 in št. 91/2008) so na redni Skupščini dne 16. 2. 2011 bila sprejeta naslednja spremenjena PRAVILA ŠPORTNEGA DRUŠTVA KRMAR MARIBOR

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ime društva je Športno društvo KRMAR Maribor (v nadaljnjem besedilu društvo). Sedež društva je v Mariboru. Aktualni poštni naslov, telefonsko in faksimile številko ter elektronski poštni naslov določa Upravni odbor s sklepom.

2. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava in deluje v skladu z določili zakona o društvih.

3. člen

Društvo ima okrogli žig premera 30 mm. Na vrhu žiga se nahaja napis z majhnimi črkami »športno društvo«, spodaj pa letnica ustanovitve »1991«.

V sredini se nahaja znak društva, ki so simbolično prikazane tri jadrnice v vožnji.

Na spodnji strani žiga je napis »KRMAR Maribor«.

4. člen

Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje, ki na prostovoljni svobodni odločitvi združuje občane, ki želijo aktivno sodelovati pri razvoju in usposabljanju v športnih dejavnostih iz 5. člena teh pravil.

5. člen

Športne dejavnosti društva so:

- jadranje s športnimi jadrnicami,

- jadranje s potovalnimi jadrnicami,

- jadranje na deski,

- vožnja malih in velikih plovil na različne pogone,

- druge športne dejavnosti.

6. člen

Društvo nudi občanom učenje športnih dejavnosti z za to usposobljenim strokovnim kadrom. Za izvajanje tekmovanj uporablja vodne površine v skladu z veljavnimi predpisi.

7. člen

Društvo lahko sodeluje z drugimi združenji v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju športa in prispevajo k razvoju njegovih hotenj, interesov in medsebojnih interesov, in se lahko včlani v ustrezne krovne nacionalne, regionalne in lokalne zveze na področju športa.

Društvo lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodna mednarodna in tuja združenja, ki imajo podobne namene in cilje, s pogojem, da dejavnost tega mednarodnega društva ali zveze mednarodnih društev ni v nasprotju z interesi Republike Slovenije oziroma ima dovoljenje za delovanje s strani vlade Republike Slovenije.

8. člen

Društvo je nepolitično združenje.

9. člen

Delovanje društva je javno. Člane društva se obvešča:

- z objavo na društveni spletni strani,

- z obvestili po cirkularni elektronski pošti,

- s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,

- z osebnimi stiki,

- na skupščinah,

- preko sredstev javnega obveščanja.

Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da organizira okrogle mize, novinarske konference, predstavlja svojo dejavnost in aktivnosti na društveni spletni strani ter da na svoje seje ter druge organizirane dogodke vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.

Za javnost delovanja društva je odgovoren predsednik Upravnega odbora.

II. NAMEN, CILJI, OSNOVNA DEJAVNOST, NALOGE DRUŠTVA

10. člen

Namen društva je:

- negovanje kodeksa jadranja med člani društva,

- negovanje rekreativne in tekmovalne tradicije za člane društva,

- spremljanje in dopolnjevanje dosežkov na področju jadranja članov društva,

- razvijanje novih konstrukcij, sistemov in načinov jadranja,

- strokovno izobraževanje članov društva,

- splošna športna rekreativna dejavnost za člane društva,

- prevzemanje in izvajanje nalog, ki jih društvu zaupajo njegovi člani,

- združevanje finančnih sredstev iz lastnih virov, sredstev dotacij in drugih virov za delovanje in realizacijo skupnih ciljev,

- skrbi za vzgojo članstva ter razvijanje moralnih in drugih vrednot,

- skrbi za varovanje in povečanje ugleda društva.

11. člen

Društvo uresničuje svoje cilje z naslednjimi nalogami:

- s prirejanjem teoretičnih in praktičnih tečajev, seminarjev, delavnic, predavanj ter drugih oblik izobraževanja za člane,

- z organiziranjem izobraževalnih dejavnosti s ciljem pridobivanja potrebnih izkušenj za člane,

- s prirejanjem in organizacijo društvenih tekmovanj med člani,

- s sodelovanjem svojih članov na tekmovanjih v domovini in tujini,

- s sodelovanjem z ostalimi sorodnimi združenji doma in v tujini.

12. člen

Društvo se lahko na podlagi sklepa Upravnega odbora ukvarja razen z osnovno dejavnostjo, ki izhaja iz 10. člena teh pravil, še s pridobitno dejavnostjo (organizacija tečajev, seminarjev, izletov in potovanj, šole jadranja, posredovanje najema in vožnja plovil, opravljanje storitev za podjetja in obrtnike in druge dejavnosti) pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon.

Finančna sredstva, pridobljena iz pridobitne dejavnosti, se smejo uporabiti izključno za razvoj osnovne dejavnosti društva.

13. člen

Za opravljanje pridobitne dejavnosti lahko društvo sklene delovno razmerje z enim ali več delavci. O pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev odloča Upravni odbor na podlagi zakona o delovnih razmerjih in v skladu s kolektivno pogodbo.

III. ČLANSTVO

14. člen

Članstvo v društvu je prostovoljno. Društvo ima lahko redne, častne in zaslužne člane ter simpatizerje. Redni člani društva so vsi, ki plačujejo članarino in ki s svojim delom prispevajo k razvoju društva.

Redni član društva lahko postane vsak, ki bo izpolnil naslednje pogoje:

- da sprejme pravila društva,

- da se je udeležil vsaj enega klubskega jadranja.

Društvo sprejema nove redne člane praviloma enkrat letno na svoji redni skupščini. Predlagatelj predloga za sprejem novega rednega člana mora pridobiti vsaj dve priporočili rednih članov s klubskim stažem, ki ne sme biti krajši od 36 mesecev, ter predlog z obrazložitvijo posreduje Upravnemu odboru. Po preverjanju izpolnjevanja pogojev posreduje Upravni odbor vse zbrane predloge v potrditev skupščini.

Častni člani društva so pravne ali fizične osebe, ki jih zaradi posebnih zaslug pri razvoju in popularizaciji društva na predlog Upravnega odbora imenuje Skupščina društva.

Zaslužni člani so nekdanji ali aktualni redni člani, ki so fizične osebe in ki jih zaradi posebnih zaslug pri razvoju in popularizaciji društva na predlog Upravnega odbora imenuje Skupščina društva.

Simpatizerji so fizične osebe, ki simpatizirajo z delom, nalogami in cilji društva.

Častni in zaslužni člani lahko enakopravno sodelujejo v vseh organih društva, le da nimajo pravice odločanja, če niso hkrati tudi redni člani društva. Pravice in dolžnosti častnih in zaslužnih članov so praviloma enake kot rednih članov, le da nimajo pravice voliti, ne morejo biti izvoljeni v organe društva in ne plačujejo članarine. Upravni odbor lahko določene pravice častnih in zaslužnih članov tudi omeji.

Aktualni in nekdanji predsedniki društva pridobijo pravico do naziva »commodore«.

Član društva lahko postane tudi državljan države članice Evropske unije ali državljan tretjih držav pod enakimi pogoji, kot veljajo za ostale člane društva.

15. člen

Pravice članov:

- da volijo in so voljeni v organe društva,

- da sodelujejo pri delu organov društva,

- da dajejo predloge in pobude za delovanje društva,

- da sodelujejo na seminarjih, srečanjih in drugih prireditvah,

- da se udejstvujejo v športni dejavnosti po lastni presoji,

- da opozarjajo na konkretne nepravilnosti,

- da za svoje delo prejmejo nagrade, priznanja in pohvale,

- da imajo člansko izkaznico in lahko uporabljajo oznake društva.

Dolžnosti članov:

- da volijo in izvoljene funkcionarje sprejmejo,

- da prevzamejo odgovornosti in izpolnjujejo naloge, če so izvoljeni v organe društva,

- da sodelujejo pri delu organov društva,

- da spoštujejo pravila društva in sklepe organov društva,

- da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa društva,

- da redno plačujejo članarino,

- da se udeležijo sestankov društva,

- da skrbijo za društveno premoženje.

16. člen

Članstvo v društvu preneha:

- z izstopom na lastno željo,

- s črtanjem,

- s smrtjo,

- s prenehanjem delovanja društva,

- z izključitvijo na predlog Disciplinske komisije ali Upravnega odbora v primeru:

- če zavestno ravna proti interesom in ugledu društva

- če zlorabi sredstva društva

- če zlorabi ime društva.

Član prostovoljno izstopi iz društva, če Upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.

Člana črta iz članstva Skupščina društva na predlog Upravnega odbora, če član kljub opominu in pozivu ne izvaja svojih članskih dolžnosti.

O izključitvi člana sprejme Disciplinska komisija predlog, ki ga posreduje Upravnemu odboru. Upravni odbor sprejme sklep o izključitvi in ga posreduje Skupščini društva v potrditev. V času med sprejemom sklepa o izključitvi Upravnega odbora in njegovi potrditvi na Skupščini društva pravice člana mirujejo.

IV. ORGANI DRUŠTVA

17. člen

Organi društva so:

- Zbor članov (Skupščina društva)

- Upravni odbor

- Nadzorni odbor

- Disciplinska komisija

SKUPŠČINA DRUŠTVA

18. člen

Skupščina društva je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi redni člani.

19. člen

Skupščina društva je redna, lahko pa tudi izredna. Redno Skupščino društva sklicuje Upravni odbor vsako leto. Skupščina društva voli organe društva vsake dve leti.

Skupščina društva je sklepčna, če je ob predvidenem začetku prisotnih več kot polovica rednih članov. Če ob predvidenem začetku skupščina društva ni sklepčna, se začetek odloži za 30 minut, nakar skupščina društva veljavno sklepa, če je navzočih več kot tretjina rednih članov.

20. člen

Skupščina društva:

- določa skupno politiko in razvoj društva,

- sprejema dnevni red,

- razpravlja o delu Upravnega in Nadzornega odbora ter Disciplinske komisije in ocenjuje njihovo delo za minulo mandatno obdobje,

- sklepa o gospodarsko-finančnem načrtu društva za minulo in prihodnje mandatno obdobje ter potrjuje zaključni račun,

- voli in razrešuje Upravni in Nadzorni odbor ter Disciplinsko in strokovne komisije ter sekcije,

- odloča o načinu glasovanja,

- odloča o prenehanju delovanja društva in združitvi z drugim društvom,

- daje nagrade, priznanja in pohvale zaslužnim članom, ter tekmovalcem za dosežene uspehe,

- sprejema Pravila društva in njihova dopolnila,

- odloča o odtujitvi, prodaji ali nakupu nepremičnin društva,

- sprejema splošne akte društva (disciplinski pravilnik, poslovnik o delu Upravnega odbora ...),

- odloča o pritožbah zoper sklepe Disciplinske komisije,

- sprejema delovni program društva (smernice za delo),

- sprejema nove člane društva,

- črta in izključuje člane društva,

- odloča o podelitvi naziva častni in zaslužni član društva ter simpatizer društva,

- določa članarino.

21. člen

Skupščina društva sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o spremembi Pravil društva ali prenehanju društva, je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve tretjini navzočih članov. Ko se glasuje o razrešnici organov društva, ne morejo o tem glasovati člani teh organov.

22. člen

Skupščini društva lahko prisostvujejo vsi, ki so ali želijo biti posredno ali neposredno vezani na delovanje društva.

23. člen

O delu Skupščine društva se vodi zapisnik, ki ga podpišejo: predsednik, zapisnikar in overitelji.

24. člen

Izredna Skupščina društva se skliče po potrebi. Skliče ga lahko:

- Upravni odbor na svojo pobudo ali pobudo vsaj ene tretjine članov društva,

- Nadzorni odbor, če je ugotovil nepravilnosti v materialno-finančnem poslovanju društva.

Izredna Skupščina društva razpravlja samo o zadevah, za katere je bila sklicana. Upravni odbor je dolžan sklicati izredno Skupščino društva najkasneje v roku 30 dni po prejemku zahtevka. V nasprotnem primeru lahko izredno skupščino društva skliče Nadzorni odbor.

UPRAVNI ODBOR

25. člen

Upravni odbor opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno tehnične zadeve. Upravni odbor je izvršilni organ skupščine društva in opravlja zadeve sprejete na skupščini društva, ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje.

26. člen

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini društva.

27. člen

Upravni odbor šteje 5 članov. Sestavljajo ga:

- predsednik,

- tajnik,

- blagajnik,

- dva člana.

28. člen

Predsednik Upravnega odbora (v primeru njegove odsotnosti pa tajnik) posamič zastopa društvo pred državnimi organi, drugimi združenji in tretjimi osebami po navodilih Upravnega odbora. Predsednik je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta in podpisuje akte, ki jih sprejme Upravni odbor. Posamezne konkretne zadolžitve lahko predsednik s pooblastilom prenese na druge člane Upravnega odbora.

Tajnik društva opravlja administrativne zadeve za potrebe društva ter nadomešča predsednika društva v njegovi odsotnosti. Blagajnik društva vodi materialno-finančno poslovanje in sredstva društva v skladu z določili računovodskih standardov za društva.

Upravni odbor lahko glede na potrebe sklene pogodbo o opravljanju materialno-finančnega poslovanja s posameznikom ali organizacijo verificirano za takšno poslovanje v skladu z delovno-pravno zakonodajo

29. člen

Upravni odbor upravlja društvo med dvema skupščinama društva po smernicah, sprejetih na zadnji skupščini društva. Sestaja se praviloma enkrat mesečno. O svojih sejah vodi zapisnik. Upravni odbor je na svojih sejah sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov. Na vsaki seji se preverijo izvršitve sklepov zadnje seje. Člani društva imajo pravico vpogleda v zapisnike Upravnega odbora.

30. člen

Člane Upravnega odbora voli Skupščina društva za mandatno obdobje dveh let.. Predsednik je lahko po izteku mandata na isti položaj zapored izvoljen še največ za eno mandatno obdobje.

31. člen

Novo izvoljeni Upravni odbor prevzame delo upravljanja društva od prejšnjega odbora najkasneje v 8 dneh od dneva izvolitve.

32 . člen

V okviru delovnega področja iz 25. člena teh Pravil opravlja Upravni odbor zlasti naslednje naloge:

- sklicuje skupščine društva in pripravlja poročila o delu ter predloge za skupščine društva,

- skrbi za izvajanje sprejetih programov društva,

- pripravlja predloge za splošne akte društva,

- pripravlja predlog finančno gospodarskega načrta društva,

- skrbi za pravilnost finančno-materialnega poslovanja in sredstva društva,

- rešuje kadrovska vprašanja,

- sklepa delovne pogodbe za opravljanje pridobitne dejavnosti v skladu z 25. in 26. členom zakona o društvih,

- odloča o odpisu, prodaji ali nakupu osnovnih sredstev ter drobnega inventarja,

- obravnava poročila Nadzornega odbora, Disciplinske komisije, strokovnih komisij in sekcij ter na osnovi le-teh sprejema ustrezne odločbe,

- sprejema in rešuje prošnje,

- obravnava potovanja članov društva,

- podpisuje sporazume o strokovnem sodelovanju s sorodnimi združenji,

- določa višino honorarjev predavateljem in učiteljem,

- odobrava sredstva za promocijske nakupe, izobraževalne in športne prireditve ter tekmovanja,

- določa tekmovalce, ki bodo zastopali društvene barve na domačih in mednarodnih tekmovanjih,

- odobrava nakup naprav za učenje,

- imenuje inventurne komisije,

- izdaja tekmovalne licence v skladu z veljavnimi predpisi.

33. člen

Vsa vprašanja iz pristojnosti Upravnega odbora se rešujejo na sestankih z večino glasov prisotnih članov.

NADZORNI ODBOR

34. člen

V Nadzorni odbor društva za uresničevanje in varstvo svojih pravic izvolijo člani društva na Skupščini društva iz svoje sredine tri člane.

Mandat članov Nadzornega odbora traja 2 leti. Iste osebe so lahko največ dvakrat zaporedoma izvoljene za člane Nadzornega odbora. Člane Nadzornega odbora volijo in odpokličejo z načinom glasovanja, ki ga določi Skupščina društva. Ob izvolitvi novega Nadzornega odbora je treba zamenjati najmanj tretjino tistih članov, katerim je potekel mandat.

35. člen

O svojem delu, stališčih in sklepih mora Nadzorni odbor obveščati člane društva in Upravni odbor, najmanj enkrat letno pa pisno poročati Skupščini društva. Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe na svojih sestankih, če so navzoči vsi člani z večino glasov.

36. člen

Člani Nadzornega odbora so za opravljanje svoje funkcije osebno odgovorni članom društva, ki so jih izvolili, le-ti pa lahko za neodgovorno in nevestno delo na Skupščini društva ali kadar smatrajo, da je član Nadzornega odbora kršil naloge in prekoračil pooblastila, kot jih navajajo ta pravila, podajo predlog za odpoklic.

37. člen

Nadzorni odbor opravlja svoje dolžnosti in pravice ter nadzorno funkcijo v društvu zlasti s tem, da:

- nadzoruje izvajanje določil sporazumov in pravilnikov društva,

- nadzoruje izvajanje sklepov organov in članov društva, ter preverja skladnost določb aktov in sklepov organov društva s pravicami, dolžnostmi in interesi članov društva,

- preverja uresničevanje delovnih obveznosti in funkcij organov in članov društva,

- pregleduje vse listine, spise in poročila organov društva,

- se seznanja vsaj enkrat letno s celotnim poslovanjem ter materialno-finančnim stanjem društva in poslovno finančno politiko društva,

- spremlja izvrševanje, nalog in sklepov Skupščine društva, Upravnega odbora, Disciplinske komisije ter sekcij društva,

- pregleduje poročila o zaključnem računu za minulo ter finančnem načrtu za tekoče leto,

- pregleduje izpolnjevanje delovnih dolžnosti članov, organov in sekcij društva,

- pregleduje listine o tem ali se odgovorno in ekonomsko smotrno uporabljajo društvena sredstva, ter razpolaganje z njimi,

- nadzoruje uresničevanje načel o širini in javnosti društva,

- ugotavlja nepravilnosti pri delu organov društva in opozarja na odpravo le-teh.

38. člen

Nadzorni odbor društva se lahko pri uresničevanju svojih pravic in dolžnosti ter nadzorne funkcije v društvu obrača na organe nadzora ter z njimi sodeluje.

Če nadzorni odbor društva meni, da se s sklepom, drugim aktom ali ukrepom Upravnega odbora kršijo pravice članov društva ali pa je sklep Upravnega odbora sprejet v nasprotju s Pravili društva, opozori na ugotovljene pomanjkljivosti v svojem poročilu Skupščino društva.

DISCIPLINSKA KOMISIJA

39. člen

Disciplinsko komisijo tvorijo trije člani in dva namestnika, ki jih izvoli Skupščina društva za enako mandatno obdobje kot Nadzorni odbor. Disciplinska komisija sprejema veljavne sklepe, če so navzoči vsi člani in za sklep glasuje večina članov. Predsednika odbora izvolijo člani izmed sebe. Disciplinska komisija vodi disciplinske postopke in izreka ukrepe na osnovi disciplinskega pravilnika. Za svoje delo je odgovorna Skupščini društva.

40. člen

Za disciplinski prekršek se šteje hujše nespoštovanje Pravil društva in sklepov njegovih organov ter vsako drugo dejanje, ki utegne prizadeti ime in ugled društva.

41. člen

O prekrških odloča na prvi stopnji Disciplinska komisija, ki posluje po disciplinskem pravilniku.

42. člen

Disciplinska komisija lahko izreče članom društva naslednje ukrepe:

- pisni opomin,

- javni opomin,

- izključitev iz članstva društva.

Za disciplinski postopek se uporabljajo določila disciplinskega pravilnika.

O pritožbah proti izreku Disciplinske komisije odloča Upravni odbor društva kot drugostopenjski i organ.

SEKCIJE IN KOMISIJE DRUŠTVA

43. člen

Da bi izvajanje delovnega programa društva bilo dovolj poglobljeno in strokovno, imenuje Upravni odbor potrebno število občasnih strokovnih sekcij. Sekcije delujejo kot pomožni strokovni organi Upravnega odbora. Sekcijo tvorijo trije člani. Sklepe sprejema ob prisotnosti vseh članov in če za sklep glasujeta dva člana.

44. člen

Za dela, ki niso trajnega značaja, npr. prireditve (organizacija predavanj, predstavitev opreme, sejem navtične opreme, kulturno-zabavne prireditve) in tekmovanja (društvena, meddruštvena, meddržavna in predstavitvena), imenuje Upravni odbor eno ali več občasnih komisij. Število članov teh komisij se določi z obzirom na obseg dela. Z dnem, ko je komisija delo končala ter sprejetjem njenega poročila preneha obstajati.

Inventurna komisija, ki jo imenuje Upravni odbor na osnovi 32. člena Pravil, po opravljenem delu poroča Upravnemu odboru in Skupščini društva.

V. FINANČNO-MATERIALNO POSLOVANJE

45. člen

Viri dohodkov društva so:

- članarina,

- iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,

- darila, volila v denarju ali naravi,

- javna sredstva,

- prispevki donatorjev, sponzorjev, mecenov,

- prejemki iz pridobitne dejavnosti,

- drugi viri.

46. člen

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

47. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim načrtom, ki ga sprejme Skupščina društva. Na redni Skupščini društva člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

48. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik društva.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju v katerem društvo določi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskim standardom 33 za društva.

Društvo ima svoj račun pri banki.

49. člen

Društvo mora zagotavljati podatke o svojem finančno-materialnem poslovanju na način in v obliki v skladu z ustreznimi predpisi o finančno materialnem poslovanju društva. Podatki se izkazujejo v skladu z računovodskim standardom za društva.

50. člen

Poročilo o poslovanju, ki ga obravnava in sprejme najvišji organ društva, mora prikazovati resnično stanje o premoženju in poslovanju društva ter mora biti sestavljeno v skladu s pravili računovodskega standarda za društva in pravil in pravilnika o finančno-materialnem poslovanju društva.

51. člen

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih društvo prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravlja računsko sodišče.

52. člen

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last vpisana v inventurno knjigo, nepremično premoženje pa še v zemljiško knjigo pri pristojnem okrajnem sodišču.

Premično premoženje se lahko kupi, odtuji ali obremeni le na podlagi sklepa Upravnega odbora.

Nepremično premoženje se lahko kupi, odtuji ali obremeni le na podlagi sklepa Skupščine društva.

Društvo kot dober gospodar upravlja in gospodari z lastnino, s katero razpolaga.

VI. NAGRADE IN PRIZNANJA

53. člen

Za posamezne usluge in dosežene uspehe na področju društvene dejavnosti so lahko člani nagrajeni, pohvaljeni ali odlikovani. Vrste nagrad, pohval ter odličij določi in podeljuje Skupščina društva na predlog Upravnega odbora.

VII. ČLANARINA

54. člen

Redni člani so dolžni plačevati članarino. Članarina se plačuje letno. Višino članarine določi Skupščina društva.

Za člane do dopolnjenega 18. leta starosti se lahko določi znižana članarina.

VIII. ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

55. člen

Društvo vodi administrativno poslovanje po splošnih pravilih administracije. Evidenca članov se vodi kartotečno.

IX. KONČNE DOLOČBE

56. člen

V izrednih razmerah in v primeru vojne deluje društvo po navodilih Upravnega odbora društva v skladu z veljavno zakonodajo.

57. člen

Društvo lahko preneha:

- po volji članov s sklepom Skupščine društva, ki ji prisostvuje večina rednih članov,

- po samem zakonu.

58. člen

Po volji članov preneha delovanje društva na osnovi sklepa o prenehanju, ki ga sprejme Skupščina društva. Sklep mora biti sprejet z dvotretjinsko večino in mora vsebovati ime po dejavnosti sorodnega društva, ustanovljenega na podlagi zakona o društvih, na katerega se po poravnanju vseh obveznosti prenese premoženje društva.

Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

O sklepu najvišjega organa društva o prenehanju delovanja društva mora zastopnik društva v 30 dneh pisno obvestiti upravni organ, kjer je društvo registrirano.

Po zakonu društvo preneha, če dejansko preneha delovati ali če deluje v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije.

59. člen

V primeru prenehanja po samem zakonu odloči o prenosu premoženja v skladu s predpisi o likvidaciji pravnih oseb zasebnega prava določeno pristojno sodišče.

60. člen

V skladu s temi Pravili ima društvo še naslednje akte:

- Disciplinski pravilnik,

- Poslovnik Upravnega odbora.

Društveni akti morajo biti sprejeti v roku 6 mesecev po sprejetju pravil društva.

61. člen

Te spremembe začnejo veljati, ko jih sprejme Skupščina društva in potrdi Upravna enota Maribor.

Z dnem sprejetja spremenjenih pravil društva prenehajo veljati pravila društva z dne 26.09.1997.

Za tolmačenje pravil je pristojen Upravni odbor.

Tajnik ŠD KRMAR

Goran Opalič

Predsednik UO ŠD

Davor Šoštarič

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?

Close